Protecció de dades de caracter personal


1-  QUI TRACTA LES DADES?

El responsable del tractament és l’Associació de Salut Mental Horta Guinardó, NIF G08936619, ubicada al carrer Arquitectura, número 20-24, 08035 de Barcelona.

L’Associació és una entitat que té per objecte la gestió dels Centres de Salut Mental d’Adults; Csma Horta i Csma de Guinardó i Programes Assistencials que tenen com a finalitat l’atenció especialitzada ambulatòria en Salut Mental.

L’Associació durà a terme les funcions que li són pròpies d’acord amb el que es preveu en els seus estatuts i marc legal vigent, establint totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la màxima confidencialitat en l’accés a les seves dades per part del personal.

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), l’informa que a través d’aquesta plana web podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i resoldre tots els dubtes que li puguin sorgir en relació a la política de protecció de dades adoptada per l’Associació. El contacte del Delegat de Protecció de Dades és Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. .

 

2-   AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES DADES?

Les seves dades seran tractades amb finalitats assistencials per part dels professionals de l’Associació, de conformitat amb el que estableix l’article article 9.2. i 3 del Reglament, i la corresponent normativa que el desenvolupa. Únicament li demanarem aquelles dades que siguin necessàries per a la seva assistència.

La finalitat del tractament és garantir el registre i seguiment del tractament mèdic, sanitari, sociosanitari i social que els centres donen a persones usuàries, així com el contínuum assistencial de les persones ateses. Facilitar informació per a la facturació del servei prestat i complir amb l’obligació de formar la història clínica. Servir com a font d’informació necessària per a processos de salut pública, gestió i planificació sanitària, estudis epidemiològics, estadístiques, investigació o docència. Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l’actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per la resta. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

A més de la prestació assistencial, l’Associació també pot tractar dades amb finalitat de:

-          Recerca científica, sempre que prèviament la persona interessada hi hagi consentit i garantint els requeriments específics establerts per la normativa sobre aquest àmbit i en la disposició addicional 17 LOPDGDD.

-          Atenció de sol·licituds d’informació, queixa, suggeriment, reclamació o exercici de drets. En aquests casos, les dades es tractaran únicament per a gestionar i tramitar la corresponent sol·licitud.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són certes i es fa responsable de comunicar qualsevulla modificació en les mateixes.

No es tractaran dades personals amb altres finalitats de les aquí descrites, excepte les derivades d’obligacions legals o requeriments judicials.

 

3-   CONSENTIMENT

En els casos en els quals el tractament de les dades es fonamenti en el consentiment de la persona titular de les dades, aquest consentiment es recollirà de forma escrita i serà intel·ligible i revocable. L’Associació conservarà una còpia del document en el qual es consent i una altra còpia serà lliurada a la persona signant.

 

4-   QUANT DE TEMPS ES CONSERVEN LES DADES?

Les dades es conservaran durant el temps necessari que justifiqui la seva finalitat. En el cas de les dades assistencials, es respectaran els terminis que disposa la normativa d’autonomia del pacient i documentació clínica.

En el cas de les dades de recerca, es conservaran el termini que s’indiqui en cada estudi/projecte concret.

En el cas de les dades d’atenció a diferents sol·licituds, es guardaran durant un termini de 5 anys.

 

5-   QUINS SÓN ELS TEUS DRETS I COM EXERCIR-LOS?

Es pot sol·licitar l’accés a les dades, la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió o portabilitat. També, es pot requerir limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se a la Unitat d’Atenció a l’Usuari o a través del correu electrònic Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. .

Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l’Associació que consideri que vulnera els seus drets.

 

6-   A QUI SE CEDEIXEN LES DADES?

Les seves dades es podran cedir a altres entitats assistencials o a l’Administració, sempre que una norma de rang legal ho autoritzi, principalment amb finalitats assistencials o de facturació. Així mateix, informem que les seves dades s’incorporaran a la Història Clínica Compartida de Catalunya.
 

Butlletí de l'Agència de Salut Pública de Catalunya Març 2019

Benvolguts i benvolgudes,

Podeu veure el butlletí de l'agència de Salud Pública de Catalunya nº 161 corresponent al mes de Març de 2019 a través d'aquest enllanç

Alerta 2013060 - Braçalets repel·lents d'insectes

En un fitxer adjunt, en format PDF trobareu l’alerta farmacèutica 2013060 relativa als requisits per a la comercialització de braçalets repel·lents d'insectes per a ús humà.

Per a qualsevol informació, podeu adreçar-vos als telèfons següents: 93 482 43 82 o 93 482 43 74.

test

qwerty

Pla de Serveis Individualitzats Horta Guinardó


El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) Horta Guinardó és una estratègia assistencial adreçada a les persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) amb l’objectiu prioritari d’atendre les necessitats concretes de cada pacient, tan a prop com sigui possible del seu entorn natural, per tal d’aconseguir la màxima qualitat de vida que pot ofertar el seu entorn i les seves capacitats personals.

A partir d’aquestes necessitats el programa vetllarà per la continuïtat assistencial de les persones ateses, incidint en que els serveis sanitaris i socials s’adaptin i es posin en funció d’aconseguir un procés positiu tant en l’àmbit clínic com rehabilitador.


Objectius:

  • Desenvolupar un pla d’atenció individual que tingui en compte l’opinió i necessitats del usuari, la seva família i la valoració dels professional, per poder donar resposta.
  • Iniciar un procés de salut (vinculació a un tractament) i/o procés rehabilitador amb aquelles persones que han quedat excloses per les pròpies característiques psicopatològiques i /o socials de la persona afectada o be per la limitació estructural dels serveis.
  • Vetllar pels drets de les persones amb TMS i potenciar la seva expressió social autònoma.
  • Aconseguir establir un únic Coordinador per a cada usuari.
  • Adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada usuari en el seu àmbit proper per consolidar la continuïtat assistencial.

 

Entitat proveïdora:

Amb el suport de:

Entitat membre de:

 

 

 

 logo LaUnió 300 dpi

Entitat acreditada per:

 ISO 9001logo Codi Tipus 72dpi

Web Mèdic Acreditat. Veure més 
informació  

2018 Asociación Salud Mental Horta Guinardó | CIF: G08936619 | CSMA HORTA E08033567 | CSMA GUINARDO E08020906 | Avís Legal | Protecció de dades de caracter personal | Mapa web

Darrera actualització: Juny 2019

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.